SGCBL Standings


Shire Conference Elf Division
TeamWLW%GBRD
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
Shire Conference Hobbit Division
TeamWLW%GBRD
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
Shire Conference Dwarf Division
TeamWLW%GBRD
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
Mordor Conference Orc Division
TeamWLW%GBRD
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
Mordor Conference Goblin Division
TeamWLW%GBRD
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
Mordor Conference Troll Division
TeamWLW%GBRD
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
SciFi League Division 1
TeamWLW%GBRD
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
SciFi League Division 2
TeamWLW%GBRD
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
Fantasy League Division 1
TeamWLW%GBRD
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
Fantasy League Division 2
TeamWLW%GBRD
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0
0 0 .000 - 0

SGCBL Recent Contracts

Player Team Age Start Total Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Yr 6 Yr 7 Yr 8 Yr 9 Yr 10 Bonus
Curt Dryadslicer DAG 33 2046 $68.5M $13.7M $13.7M $13.7M $13.7M $13.7M
Fidelio Tsornyl OF 24 2045 $502k $502k
Luumsh Derrokicker DG 32 2045 $8.9M $8.9M
Sadoc Bramble CC 30 2045 $690k $690k
Wogdish the Tearer BRE 34 2045 $1.04M $1.04M
Mourn Temir BRE 32 2045 $900k $900k
Grink Gnomedragger BRE 39 2045 $1.26M $1.26M
Rilitar Tyrneladhelu NNY 25 2045 $400k $400k
Sourk Ratbelly MRA 35 2045 $1.04M $1.04M
Zuvia Orama NNY 24 2045 $400k $400k
Joseph the Lawyer MRA 35 2045 $890k $890k
Budiarto Schoen NNY 25 2045 $400k $400k
Asoghik Gjelsten NNY 24 2045 $400k $400k
Zdeno Firita NNY 26 2045 $400k $400k
Merimac Sackville NNY 26 2045 $400k $400k
Gayeff Viramontes NNY 29 2045 $400k $400k
Lonus Dwarftosser NNY 27 2045 $400k $400k
Velaethaunyl Larenthanil NNY 24 2045 $400k $400k