CBL Standings


Continental Baseball League Heartland League
Team W L W% GB RD
53 28 .654 - 106
48 31 .608 4 60
48 32 .600 65
45 35 .563 93
40 39 .506 12 7
37 42 .468 15 -28
25 55 .313 27½ -120
24 56 .300 28½ -175
Continental Baseball League Frontier League
Team W L W% GB RD
50 31 .617 - 108
45 35 .563 50
41 38 .519 8 -13
41 39 .513 21
40 39 .506 9 4
37 43 .463 12½ -31
34 46 .425 15½ -60
30 49 .380 19 -87

CBL Recent Contracts

Player Team Age Start Total Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Yr 6 Bonus
Cie Polski CG 23 2052 $455k $455k
Ethan Schoepf MIN 28 2052 $455k $455k
Tomás Gómez SD 31 2052 $455k $455k
Adalberto Saiz PHI 25 2052 $455k $455k
Steve Brummitt MEM 32 2052 $455k $455k
Shaun Edinger MAN 30 2053 $4.4M $2.2M $2.2M
Joe Graben MIN 33 2052 $455k $455k
Munehiro Amaki MEM 22 2052 $455k $455k
Rob Yakel MEM 37 2052 $455k $455k